La Federació

LA FEDERACIÓ CATALANA DE KARATE
I DISCIPLINES ASSOCIADES

La Federació Catalana de Karate es una entitat associativa privada, sense anim de lucre i amb personalitat jurídica i amb plena capacitat de treball per el cumpliment dels seus fins i amb patrimoni propi e independent dels seus associats.
La FCK es una entitat d’utilitat pública, la cual cosa comporta el reconeixement dels beneficis que el ordenament juridic concedeix amb caracter general a aquestes entitats, i més especificament a les reconegudes per les mateixes en la Llei de l’Esport.
La FCK no admet cap tipus de discriminació, per ella o pels seus membres, per raó de naixement, raça, sexe, opinió o per qualsevol altre condició o circumstàncies personals o socials.

JUNTA DE GOVERN

PRESIDENT:
JOSEP BOSCH I ESPINALT
VICEPRESIDENT 1r:
FRANCISCO LORENZO EXPÓSITO
VICEPRESIDENT 2n:
MANUEL FRANCÁS RIBET
SECRETARI:
ANGEL CATALAN GUALLAR
TESORER:
ANGEL CARMELO RUIZ UROZ
VOCAL:
LEONCIO GARCÍA GARCÍA
VOCAL:
ANTONIA FERNÁNDEZ BELMONTE
VOCAL:
ÓSCAR RAMOS PARÍS
VOCAL:
JOSÉ MANUEL GADALUPE ÁLVAREZ
VOCAL:
FÉLIX JESÚS CARCASONA GARCÍA
VOCAL:
SERGIO HERNÁNDEZ BELTRÁN
VOCAL:
ARTURO RUIZ MEDINA
VOCAL:
MARIA ELISA PEDROLA GONZÁLEZ
VOCAL:
MANUEL GAYOBART MÁRQUES

ENLLAÇOS D’INTERÈS

ALTRES ENLLAÇOS

caCA